Kamerleden en de Wetterhoun

Wetterhoun op een bankje voor het Binnenhof. Rob de Groot ©
Wetterhouneigenaar Lies Oudshoorn in gesprek met Sander de Rouwe, Tweede Kamerlid voor het CDA. Errit Sietzema ©
De Wetterhoun is een zeer oud hondenras. Historische bronnen geven geen sluitend beeld, maar het is vrijwel zeker dat het ras rond 1600 al bestond. De huidige plannenmakerij van de fac is onvoldoende gefundeerd en leidt tot de doodsteek van de Wetterhoun. Collectie Wiebe Dooper

Het bezoek aan het Binnenhof op woensdag 1 februari 2012 was een succes. Er werd met diverse Tweede Kamerleden gesproken. Het vraagstuk van de Wetterhoun werd serieus aangehoord. Er werden ook vragen gesteld aan hondeigenaren, omdat op bepaalde punten de materie lastig is.

In totaal waren er dertien Wetterhouneigenaren, waarvan zeven afkomstig uit Friesland, naar Den Haag afgereisd. Na de ontmoeting werd een Haags café bezocht voor de lunch. Een Kamerlid van de VVD, die geen kans zag de ontmoeting aan het plein bij te wonen, schoof aan en liet zich bijpraten door de groep. Dit geeft de belangstelling voor het vraagstuk van de Wetterhoun weer. 

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bespreekt op 5 maart 2012 in het notaoverleg Dierbeleid het vraagstuk van de Wetterhoun. Ook hier zullen leden van de groep Behoud van de Wetterhoun bij aanwezig zijn.

De opstap naar het Binnenhof

De groep Behoud van de Wetterhoun leest op woensdag 1 februari 2012 om 12.15 uur een Historische Proclamatie over de Wetterhoun voor op het Binnenhof. Deze groep vraagt aan Tweede Kamerleden of zij staatssecretaris Bleker willen verzoeken of hij zijn invloed wil aanwenden, zodat de Raad van Beheer afziet van de invoering van een omstreden plan tot inkruisen van zes hondenrassen bij de Wetterhoun. Eigenaren met een Wetterhoun zijn woensdag op het Binnenhof vertegenwoordigd. U kunt daarbij zijn! Meldt u aan via onzewetterhoun@gmail.com of info@onzewetterhoun.nl. Misschien is het wel de eerste keer dat in onze parlementaire geschiedenis liefhebbers van een rashond op deze wijze de politiek benaderen. Op de site van De Telegraaf kunt u een ingezonden stuk van een Wetterhouneigenaar lezen en de toegevoegde reacties: http://www.telegraaf.nl/watuzegt/
11387857/__Uitsterven_Wetterhoun
___.html

Het zeer omstreden plan wordt voorgesteld door de Wetterhoun-fokadviescommissie (fac) van de Nederlandse Vereniging van Stabij- en Wetterhounen (NVSW). Het plan houdt in dat er zes andere hondenrassen moeten worden ingekruist bij de Wetterhoun om de gezondheid van het ras op peil te brengen. Kenners, onder wie dierenarts Atjo Westerhuis, degene met de meeste deskundigheid ten aanzien van de Wetterhoun, hebben geconstateerd dat er geen onderzoek is verricht en dat dit plan de doodsteek is voor het ras. Ook de nestor van de Nederlandse kynologie Martin van de Weijer is die mening toegedaan.

In het kader van het dierenwelzijn onderscheidt het Ministerie twee hoofdthema’s:

1. het schoonheidsideaal binnen de rashondenfokkerij, waardoor er sprake is van schadelijke raskenmerken en

2. de smalle genetische basis, waardoor een groot aantal erfelijke aandoeningen binnen de rashondenpopulaties tot expressie (zijn) (ge)komen.

Het vraagstuk van de Wetterhoun zullen wij binnen de context van die twee hoofdthema’s toelichten.

1. De fac hanteert vele fokbeperkende regels, en heeft onder meer als regel dat je niet mag fokken met een Wetterhoun als het baasje geen lid is van de rasvereniging. Dat leidt tot een directe versmalling van de genenpool.

2. Westerhuis en drie andere kenners constateren dat door de fac genoemde ziektes als HD, ED, hartklachten, cryptorchidie, entropion niet kwantitatief vergeleken zijn met het voorkomen daarvan bij andere hondenrassen. In werkelijkheid blijken die afwijkingen onder het niveau te liggen van die bij andere rassen. Bovendien constateert Westerhuis dat in een zogenaamde fokmatrix de fac alle ‘ziekten’ bij elkaar optelt: deze wijze van notatie en oordelen is onjuist. Een onderzoek naar de hele populatie is door de fac niet gedaan.

3. Voordat er überhaupt sprake is van een plan, dient er eerst een onderzoek plaats te vinden en een diagnose te volgen door deskundigen. En niet een uniek en onvervangbaar ras, bestaande uit een kleine populatie van 800 honden, opofferen aan een ongefundeerd experiment, dat nooit eerder is verricht.

Wetterhounreu Kobus in typisch Hollands decor. Rob de Groot ©

4. Er is binnen de rasvereniging niet gekeken naar een oplossing binnen de Wetterhounpopulatie. Bovendien bepaalt de fac zelfstandig de fokcombinaties, invloed daarop van de fokker is formeel uitgesloten. Inventarisatie wijst uit dat veel potentiële fokdieren niet worden ingezet voor de fokkerij, terwijl de eigenaren dat wel graag willen.

5. Een punt van kritiek op het plan is dat er bij de selectie van andere hondenrassen louter gelet is op enkele uiterlijke aspecten. Er is niet gekeken naar karakter, gedrag, werkeigenschappen en type. Evenmin is gelet op de gezondheid van de in te kruisen hondenrassen. Zo is het bekend dat de Labrador, een ras dat wordt genoemd, zeer veel erfelijke afwijkingen heeft.

6. Indien nodig, is het inkruisen van Wetterhounachtige boerenhonden, die er volop zijn, het juiste plan. Zo is het ras zeventig jaar geleden ook opgebouwd. Dan blijft de Wetterhoun behouden.

De NVSW wil genoemd plan op 19 maart 2012 in stemming brengen bij de leden (BALV) om vervolgens het plan door te loodsen naar de Raad van Beheer, waarna het plan eventueel tot uitvoering wordt gebracht. Naar verluidt is er Europese regelgeving die inhoudt dat ieder EU-lid zich ervoor dient in te spannen dat dierrassen zo authentiek mogelijk in stand moeten worden gehouden. Dat geldt dus ook voor de Wetterhoun. Dit plan mag niet in stemming gebracht worden door de rasvereniging.

Bovendien bestaat de kans dat de NVSW de stem van Stabijhouneigenaren gebruikt om voor het plan te stemmen. Zoiets gebeurde al in de jaarvergadering van 2011. Met behulp van deze groep keerde het bestuur toen een voorstel tot grondig onderzoek naar de Wetterhounpopulatie.